Podmínky užívání platné od 21.4.2017

I. Obecná ustanovení, vymezení základních pojmů

Přístup k internetovým stránkám portálu https://www.93mins.cz/ (dále jen „Stránky“) a jejich využívání se řídí těmito Podmínkami užívání (dále jen „Podmínky“). Návštěvník Stránek (dále jen „Uživatel“) projevuje užíváním těchto Stránek souhlas s těmito Podmínkami a to v celém jejich rozsahu.

Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu Uživatele na Stránky. Uživatel je povinen před samotným použitím Stránek přečíst si tyto Podmínky a dodržovat je. Pokud již Uživatel Stránky navštívil a prohlédl si, má se bez dalšího za to, že si Podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasil v celém rozsahu s jejich obsahem. Provozovatel Stránek (dále jen „Provozovatel“) si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit či doplnit. Nové znění Podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách Provozovatele. Uživatelé jsou povinni Podmínky a jejich případné změny průběžně sledovat. Provozovatel není povinen zjišťovat, zda každý Uživatel používá Stránky dle platných a účinných Podmínek. Svoji informační povinnost splní Provozovatel zveřejněním aktuálního znění Podmínek na Stránkách.

Tyto Podmínky nejsou určené ke vzniku smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Stránek v podobě obchodního partnerství, obchodní či obdobné smlouvy, zastoupení či jiného ujednání podobného charakteru.

II. Zákonné užívání Stránek

Stránky mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Jakékoliv zneužití Stránek v podobě distribuce, publikování, předávání či uchovávání jakéhokoliv materiálu prostřednictvím těchto Stránek, který odporuje platným právním předpisům, či je v rozporu s právy třetí strany nebo v rozporu s dobrými mravy, je přísně zakázáno. Obdobné platí pro případy porušení autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství či jiných práv duševního vlastnictví. Dále je přísně zakázáno zneužít Stránky pro šíření a distribuci obsahu, který je hanlivý, urážlivý, obscénní či škodlivý pro nezletilé osoby, nebo se jedná o nezákonný čin, který porušuje nebo může porušit právo na soukromí či ochranu osobních údajů.

Uživatelé Stránek by měli jednak v souladu s platnými právními předpisy státu, kde se nacházejí, jsou jeho rezidenty, či kde mají své trvalé bydliště. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné právní či jiné důsledky užívání Stránek Uživateli v rozporu s platnými právními předpisy jednotlivých států.

Pokud Uživatel Stránky nedodrží či jiným způsobem poruší jakékoliv z ustanovení Podmínek, Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat IP adresu Uživatele či dle vlastního uvážení a po zhodnocení vážnosti porušení Podmínek předat informace příslušným orgánům státní správy. Současně s tím si ponechává právo podat na Uživatele soukromoprávní žalobu.

Pokud Uživatel poruší tyto Podmínky a Provozovatel nepodnikne žádné kroky, má Provozovatel i nadále nárok na využití veškerých legálních prostředků k ochraně svých práv v jakékoliv jiné situaci, kdy tyto Podmínky Uživatel poruší.

III. Obsah Stránek

Stránky jsou složeny jednak z interaktivního obsahu (videa se sportovní tématikou) a dále články, čerpajícími informace ze zahraničního i tuzemského tisku či dalších oficiálních zdrojů. Na Stránkách se dále zobrazuje obsah dalších nezávislých zdrojů (třetích stran). Přestože je snahou Provozovatele pravidelně aktualizovat informace zveřejňované na Stránkách, doporučuje Provozovatel ověřovat si zveřejněné informace i z jiných zdrojů. Provozovatel neručí za to, jakým způsobem Uživatel se získanými informacemi naloží a k jakému účelu je použije. Veškerý obsah, zveřejněný na Stránkách Provozovatele, má pouze informativní charakter.

IV. Ochrana duševního vlastnictví

Stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď Provozovateli, nebo třetí straně, která poskytla Provozovateli souhlas s jeho uveřejněním. Obsah Stránek může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na Stránkách umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah Stránek.

Uživatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být Provozovatelem či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po Uživateli či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

V. Webové stránky třetích stran a video obsah

Provozovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoliv následky, které vyplývají nebo mohou vyplývat z kontaktu s obsahem stránek třetích stran, jakož i není odpovědný za obsah externích stránek nebo stránek třetích stran. Žádný video obsah, který je dostupný na těchto Stránkách, není umístěn na námi spravovaných serverech a není námi vytvořen resp. umístěn na serverech třetích stran.

Pokud se domníváte, že na těchto Stránkách je umístěn obsah, k němuž máte autorská či jiná obdobná práva, zažádejte o odstranění obsahu provozovatele serveru, který je přímo odpovědný za obsah umístěný na svém serveru. Odstraněním obsahu dle předchozí věty dojde k nedostupnosti dotčeného obsahu i na těchto Stránkách.

VI. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Stránky na vlastní nebezpečí. Přestože Provozovatel vynakládá veškeré úsilí, aby informace na Stránkách byly aktuální, platné a úplné, vylučuje Provozovatel veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost Stránek či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu těchto Stránek ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek v důsledku nemožnosti připojení k těmto Stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami Uživatel. Provozovatel dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na Stránkách.

Provozovatel neručí za obsah stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Provozovatele, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tyto Stránky.

VII. Odpovědnost za ztráty či škody

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, ztrátu dat, ušlý zisk nebo ztrátu příležitosti vyplývající z použití těchto Stránek. Toto omezení odpovědnosti neomezuje odpovědnost Provozovatele za úmyslné uvedení v omyl v rozsahu způsobené nedbalostí ze strany Provozovatele nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, která nemůže být ze zákona vyloučena.

Provozovatel s ohledem na povahu Stránek dále neuznává ani nepřijímá odpovědnost za:

 • nesprávný výklad, neporozumění psanému textu, chybný překlad, pravopisné chyby, překlepy či další chyby obdobného charakteru
 • chyby způsobené vyšší mocí
 • porušení Podmínek Provozovatele
 • doporučení, sdělení či stanoviska Provozovatele sdělená v jakékoliv formě
 • trestné činy, žaloby či jiné právní úkony
 • ztráty nebo škody utrpěné Uživatelem nebo třetí stranou v důsledku využití Stránek nebo v důsledku změn na Stránkách, včetně přerušení chodu a funkčnosti Stránek
 • nelegální použití Stránky nebo jejího obsahu Uživatelem, jinou osobou či třetí stranou
 • závady či jiné skutečnosti, které nastanou mimo kontrolu Provozovatele a to včetně virů či chyb kódu, které mohou ovlivnit počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály Uživatele v důsledku používání těchto Stránek

VIII. Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel zaručuje všem Uživatelům Stránek ochranu jejich soukromí během prohlížení či jiného užívání Stránek. Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje ani jiné citlivé údaje Uživatelů.

IX. Použití souborů Cookie

Stránky využívají soubory cookie, tj. data webového serveru, která se ukládají do souboru na lokálním počítači a která identifikují uživatele, jenž pracuje na určitém počítači a používá síť Internet. Soubory cookie mohou ukládat informace o tom, jak se daný uživatel pohybuje na síti Internet, v důsledku čehož mohou být mezi dvěma návštěvami na daném webovém serveru dočasně uloženy předchozí aktivity, jež jsou relevantní pro určitý webový server. Soubor cookie může být použit k přizpůsobení HTML stránek potřebám daného uživatele. Prohlížeč, který uživatel používá na svém počítači, lze nastavit tak, aby soubory cookie zakázal. Je však nutno uvědomit si, že v některých případech může mít zakázání souborů cookie za následek omezení určitých funkcí nebo služeb na webových stránkách.

Tyto Stránky automaticky zaznamenávají IP adresy všech Uživatelů a podstránky, které si každý Uživatel prohlédl, a to z důvodu shromažďování demografických informací Uživatelů pro hromadné využití a dále kvůli efektivnější administraci Stránek.

X. Využití Google Analytics

Tyto Stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

Služba Google Analytics používá souborů cookie. Informace o užívání Stránek spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání Stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitách, určených pro jejich provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránkách a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Kvůli ochraně Vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala celou Vaši IP adresu.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

XI. Identifikace Provozovatele

Sportsview o s.r.o., C 318288 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Revoluční 1403/28, 11000, IČ 08393737, emailová adresa: sportsviewsro@gmail.com.

XII. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky užívání se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vyplývající z nebo v souvislosti s těmito Podmínkami, budou řešeny výlučně před příslušnými soudy v České republice.